تَمامِـ آسمانِـ مَنـ پُر از شَهابــ میشَود

برای پروانه شدن پیله ی دستان تو کافی ست ، من را محکم تر در آغوش بگیر

بهمن 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست